Arbeid & Verzuim

Verzuim is een term uit het arbeidsrecht (ofwel Absenteïsme). Verzuim is als de werknemer niet op zijn werk verschijnt en daarvoor “ziekte” als reden aangeeft. De werknemer heeft een ziekmelding gedaan. Maar is de werknemer echt ziek of is er iets anders aan de hand?

Arbeid & verzuim - ziekte werknemer

Ziekmelding

Het is niet altijd duidelijk in welke mate er ook echt sprake is van ziekte. De werknemer heeft zelf het besluit genomen om zich ziek te melden. Zodra de werkgever deze melding ontvangt is er een vermoeden van ziekte. Of dit vermoeden juist is kan door een medische verklaring van een erkend arts worden bevestigd.

Een ziekmelding is in principe niet meer of minder, dan de mededeling van de werknemer aan zijn werkgever, dat hij zich wegens ziekte niet in staat voelt tot het verrichten van de bedongen arbeid. De werknemer gaat ervan uit dat hij daarmee legitiem niet werkt en toch salaris ontvangt. Dat de werkgever, een arts of een instantie hier anders over kan denken, heeft te maken met de vele zaken die hier meespelen.

  • Ziek is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt.
  • Arbeidsongeschikt voor het eigen werk betekent niet noodzakelijk arbeidsongeschikt voor al het werk.
  • Er is verschil tussen (pijn)klachten, kwalen en arbeidsongeschiktheid.
  • Een klacht kan ook betrekking hebben op onbehagen en leiden tot ziekmelding.
  • Sommige mensen zeggen dat ze ziek zijn, maar zijn het niet (situatieve arbeidsongeschiktheid).

Arbeidsmediation kan u helpen

In het geval dat bij een ziekmelding een arbeidsconflict een rol speelt zal de betrokken arts en de werkgever in gesprek moeten gaan met de werknemer. De werkgever kan aan de hand van het verzuimbeleid binnen de organisatie de vervolgstappen zetten. Het verzuimbeleid zal richtlijnen bevatten over hoe om te gaan met een arbeidsconflict bij verzuim.

In re-integratiesituaties ligt de nadruk op hoe de subjectieve aanpak van de partijen en de betekenis die zij gegeven hebben aan bepaalde gebeurtenissen.

  • 'Hij is altijd tegen!'
  • 'Zij luistert nooit!'
  • 'Hij heeft geen oog voor zijn medewerkers en hoe hard die werken’

Deze uitspraken kunnen gezien worden in termen van individuele behoeften die op een andere manier voldaan kunnen worden.

De arbeidsmediation heeft tot doel de re-integratie van de (zieke) werknemer in het arbeidsproces weer op te starten. Bij re-integratie is de kwestie niet altijd een conflict. Arbeidsmediation kan dan bijvoorbeeld worden ingezet voor een betere samenwerking of gericht zijn op betere onderlinge communicatie.

De Wet Verbetering Poortwachter is van kracht geworden om de WIA-instroom drastische te beperken. Deze wet legt de verantwoordelijkheid bij zowel de werkgever als de werknemer die beiden de verplichting hebben om zich actief in te spannen om het ontstane probleem of conflict op te lossen. De STECR werkwijzer geeft aanbevelingen voor een multidisciplinaire aanpak van arbeidsconflicten.
Als re-integreren niet mogelijk is kan mediation ook ingezet worden voor de beëindiging van het dienstverband. Op dat moment verandert enigszins de benadering van de mediator naar exit-mediation. In plaats van het zoeken naar gezamenlijkheid en wederzijds begrip voor de ontstane situatie kijkend naar de toekomst wordt de focus door partijen verlegd naar afscheid nemen van elkaar.
Arbeidsmediation is dus in principe een arena waar de mediator de conflicterende partijen helpt om op de gezamenlijk geformuleerde doelen uit te komen. Voor de mediator bij arbeidsgeschillen maakt het niet uit, zolang de partijen het maar eens zijn. Dit kan re-integratie zijn of exit en vaak een overgang van de ene naar de andere.

Alles over mediation

Wat is mediation?

Lees meer

Voordelen van Mediation

Lees meer

Wat is de rol van de Mediator?

Lees meer

Hoe werkt Mediation?

Lees meer

Waarom een mediator inschakelen?

Lees meer

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl