Kosten van een mediator; Goedkoper dan een advocaat!

De kosten voor een mediator zijn in bijna alle gevallen minder dan wanneer u elk een noodzakelijke advocaat zou inschakelen om de procedure voor de rechtbank te kunnen voeren. Behalve dat, is het doel van de mediation dat u óf in goede verstandhouding met elkaar verder gaat óf in samenspraak de afspraken bepaalt hoe u uit elkaar wenst te gaan.

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt dus niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing. Het uurtarief van HG-nus Mediation is exclusief de wettelijk verschuldigde BTW en reiskosten.

Uit de praktijk blijkt dat de kosten voor mediation vrij constant zijn (uitzonderingen daargelaten): gemiddeld zijn 2 tot 5 gesprekken voldoende om je conflict op te lossen. Voor uw rekening komen voorts alle overige directe en indirecte kosten van de mediation, zoals eventuele huur van ruimtes, reiskosten, tijd voor mails, lezen en schrijven van documenten, etc. De kosten voor honoraria van eventueel bij de mediation door de mediator betrokken derden. Dit gebeurt in overleg met u.

Kosten van mediation

Annulering

Een afspraak kunt u afzeggen. Afzeggingen gaan schriftelijk (e-mail, sms of gewone post). Indien de annulering plaatsvindt binnen 48 uur vóór aanvang, wordt het geplande gesprek in rekening gebracht.


Wie betaalt welk deel?

Honorarium en kosten worden door partijen gedragen in een af te spreken verhouding.

Meestal worden de kosten door de partijen gedeeld. In een arbeidsconflict of een conflict met een overheidsorgaan is het gebruikelijk dat de werkgever dan wel het bestuursorgaan de kosten op zich neemt.
 Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Partijen dragen ieder voor zich de aan eigen zijde gevallen kosten, zoals vervoerskosten naar de vergaderruimte, contacten buiten de sessies om, verlofdagen.
Als u een eigen advocaat of een andere deskundige inschakelt, betaalt u die zelf.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

In sommige gevallen is het mogelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand te verkrijgen. Voor mensen met een laag inkomen kan vaak een subsidie worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. De eventuele toewijzing is voorlopig en kan op financiële gronden later worden ingetrokken. De mediator heeft daar geen invloed op. In voorkomend geval zal alsnog aan de mediator moeten worden betaald.  Meer informatie daarover vindt u op de website www.rechtsbijstand.nl

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl