• slide image
  "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
 • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
 • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
  (Thomas d’Ansembourg)
Terugbelformulier

Arbeid en verzuim

Verzuim is een term uit het arbeidsrecht (ofwel Absenteïsme). Verzuim is als de werknemer niet op zijn werk verschijnt en daarvoor “ziekte” als reden aangeeft. De werknemer heeft een ziekmelding gedaan. Maar is de werknemer echt ziek of is er iets anders aan de hand?

Het is niet altijd duidelijk in welke mate er ook echt sprake is van ziekte. De werknemer heeft zelf het besluit genomen om zich ziek te melden. Zodra de werkgever deze melding ontvangt is er een vermoeden van ziekte. Of dit vermoeden juist is kan door een medische verklaring van een erkend arts worden bevestigd.

Een ziekmelding is in principe niet meer of minder, dan de mededeling van de werknemer aan zijn werkgever, dat hij zich wegens ziekte niet in staat voelt tot het verrichten van de bedongen arbeid. De werknemer gaat ervan uit dat hij daarmee legitiem niet werkt en toch salaris ontvangt. Dat de werkgever, een arts of een instantie hier anders over kan denken, heeft te maken met de vele zaken die hier meespelen.

 • Ziek is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt.
 • Arbeidsongeschikt voor het eigen werk betekent niet noodzakelijk arbeidsongeschikt voor al het werk.
 • Er is verschil tussen (pijn)klachten, kwalen en arbeidsongeschiktheid.
 • Een klacht kan ook betrekking hebben op onbehagen en leiden tot ziekmelding.
 • Sommige mensen zeggen dat ze ziek zijn, maar zijn het niet (situatieve arbeidsongeschiktheid).

In het geval dat bij een ziekmelding een arbeidsconflict een rol speelt zal de betrokken arts en de werkgever in gesprek moeten gaan met de werknemer. De werkgever kan aan de hand van het verzuimbeleid binnen de organisatie de vervolgstappen zetten. Het verzuimbeleid zal richtlijnen bevatten over hoe om te gaan met een arbeidsconflict bij verzuim.

In re-integratiesituaties ligt de nadruk op hoe de subjectieve aanpak van de partijen en de betekenis die zij gegeven hebben aan bepaalde gebeurtenissen

 • ‘Hij is altijd tegen!’
 •  ‘Zij luistert nooit!’
 •  ‘Hij heeft geen oog voor zijn medewerkers en hoe hard die werken’

Deze uitspraken kunnen gezien worden in termen van individuele behoeften die op een andere manier voldaan kunnen worden.

De mediation heeft tot doel de re-integratie van de (zieke) werknemer in het arbeidsproces weer op te starten. Bij re-integratie is de kwestie niet altijd een conflict. Mediation kan dan bijvoorbeeld worden ingezet voor een betere samenwerking of gericht zijn op betere onderlinge communicatie.

De Wet Verbetering Poortwachter is van kracht geworden om de WIA-instroom drastische te beperken. Deze wet legt de verantwoordelijkheid bij zowel de werkgever als de werknemer die beiden de verplichting hebben om zich actief in te spannen om het ontstane probleem of conflict op te lossen. De STECR werkwijzer geeft aanbevelingen voor een multidisciplinaire aanpak van arbeidsconflicten. Als re-integreren niet mogelijk is kan mediation ook ingezet worden voor de beëindiging van het dienstverband. Op het moment verandert enigszins de benadering van de mediator naar exit-mediation

Op het moment dat de afgesproken doelstelling verandert van re-integratie naar exit, verandert enigszins de benadering van de mediator. In plaats van het zoeken naar gezamenlijkheid en wederzijds begrip voor de ontstane situatie kijkend naar de toekomst wordt de focus verlegd naar afscheid nemen.

Mediation is dus in principe een arena waar de mediator de conflicterende partijen helpt om op de gezamenlijk geformuleerde doelen uit te komen. Voor de mediator bij arbeidsgeschillen maakt het niet uit, zolang de partijen het maar eens zijn. Dit kan re-integratie zijn of exit en vaak een overgang van de ene naar de andere.

image
Wat is Mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.2. Vrijwilligheid Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  Leest u voor meer informatie over mediation verder op deze website. U kunt ook overleggen met de mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof (als u bent doorverwezen door de rechter) of met de mediator zelf.Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.
image
(echt)Scheiding?
Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost je veel energie om de scheiding in je leven in te passen en te wennen aan je nieuwe situatie. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden.
Tegelijk moet je misschien je kinderen opvangen, je woonsituatie regelen en afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen moet gebeuren.HG-nus Mediation helpt u graag zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen.