• slide image
  "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
 • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
 • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
  (Thomas d’Ansembourg)
Terugbelformulier

Het verloop van mediation

Twee belangrijke uitgangspunten van mediation zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Deze principes liggen vast in het MfN mediationreglement.

Partijen kunnen niet worden verplicht aan een mediation mee te doen. Zij doen dit altijd uit vrije wil, omdat ze serieus willen proberen in onderling overleg een oplossing te vinden. De deelnemers en de mediator spreken verder af dat wat zij bespreken vertrouwelijk is. Dat vergemakkelijkt het overleg.

Mediationovereenkomst
Aan het begin van de mediation ondertekenen de partijen en de mediator een mediationovereenkomst. Dit is de formele afspraak om te proberen het geschil tussen partijen door mediation samen op te lossen, en het is tevens de opdracht aan de mediator om dit proces te begeleiden.
In de mediationovereenkomst zijn in ieder geval de volgende zaken vastgelegd:

 • onderwerp van het conflict;
 • vertrouwelijkheid en geheimhouding;
 • uurtarief mediator en eventuele andere kosten;
 • kostenverdeling tussen partijen;
 • beide partijen verklaren zich in te zetten een oplossing te vinden;
 • mediator verklaart onafhankelijk te zijn en geen belang te hebben bij de oplossing die u vindt.

Mediationbijeenkomsten
Na de ondertekening van de mediationovereenkomst begint de mediation. Betrokkenen kunnen ieder hun kant van het conflict vertellen. De mediator bewaakt de structuur tijdens de gesprekken. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Als duidelijk is wat voor elk van de betrokkenen de kern van het probleem is, kan de onderhandelingsfase starten.
In de onderhandelingsfase gaan betrokkenen onder leiding van de mediator constructief aan oplossingen werken.

Einde van een mediation: vaststellingsovereenkomst
Aan het einde van de succesvolle mediation wordt in een vaststellingsovereenkomst de oplossing vastgelegd die partijen hebben gevonden voor het probleem en eventuele andere afspraken die zijn gemaakt. De rechten en plichten van beide partijen worden duidelijk beschreven. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?
Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. De mediator zal dit aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt.

image
Wat is Mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.2. Vrijwilligheid Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  Leest u voor meer informatie over mediation verder op deze website. U kunt ook overleggen met de mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof (als u bent doorverwezen door de rechter) of met de mediator zelf.Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.
image
(echt)Scheiding?
Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost je veel energie om de scheiding in je leven in te passen en te wennen aan je nieuwe situatie. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden.
Tegelijk moet je misschien je kinderen opvangen, je woonsituatie regelen en afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen moet gebeuren.HG-nus Mediation helpt u graag zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen.