• slide image
    "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
  • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
  • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
    (Thomas d’Ansembourg)
Terugbelformulier

Kosten

Goedkoper dan een advocaat
De kosten voor een mediator zijn in bijna alle gevallen minder dan wanneer u elk een noodzakelijke advocaat zou inschakelen om de procedure voor de rechtbank te kunnen voeren. Behalve dat, is het doel van de mediation dat u óf in goede verstandhouding met elkaar verder gaat óf in samenspraak de afspraken bepaalt hoe u uit elkaar wenst te gaan.

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt dus niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing. Het uurtarief van HG-nus Mediation is exclusief de wettelijk verschuldigde BTW en reiskosten.

Uit de praktijk blijkt dat de kosten voor mediation vrij constant zijn (uitzonderingen daargelaten): gemiddeld zijn 2 tot 5 gesprekken voldoende om je conflict op te lossen. Voor uw rekening komen voorts alle overige directe en indirecte kosten van de mediation, zoals eventuele huur van ruimtes, reiskosten, tijd voor mails, lezen en schrijven van documenten, etc. De kosten voor honoraria van eventueel bij de mediation door de mediator betrokken derden. Dit gebeurt in overleg met u.

Annulering
Een afspraak kunt u afzeggen. Afzeggingen gaan schriftelijk (e-mail, sms of gewone post). Indien de annulering plaatsvindt binnen 48 uur vóór aanvang, wordt het geplande gesprek in rekening gebracht.

Wie betaalt welk deel?
Honorarium en kosten worden door partijen gedragen in een af te spreken verhouding.

Meestal worden de kosten door de partijen gedeeld. In een arbeidsconflict of een conflict met een overheidsorgaan is het gebruikelijk dat de werkgever dan wel het bestuursorgaan de kosten op zich neemt.
 Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Partijen dragen ieder voor zich de aan eigen zijde gevallen kosten, zoals vervoerskosten naar de vergaderruimte, contacten buiten de sessies om, verlofdagen.
Als u een eigen advocaat of een andere deskundige inschakelt, betaalt u die zelf.

Gesubsidieerde rechtsbijstand/Toevoeging
In sommige gevallen is het mogelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand te verkrijgen. Voor mensen met een laag inkomen kan vaak een subsidie worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. De eventuele toewijzing is voorlopig en kan op financiële gronden later worden ingetrokken. De mediator heeft daar geen invloed op. In voorkomend geval zal alsnog aan de mediator moeten worden betaald.  Meer informatie daarover vindt u op de website www.rechtsbijstand.nl

image
Wat is Mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.2. Vrijwilligheid Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  Leest u voor meer informatie over mediation verder op deze website. U kunt ook overleggen met de mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof (als u bent doorverwezen door de rechter) of met de mediator zelf.Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.
image
(echt)Scheiding?
Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost je veel energie om de scheiding in je leven in te passen en te wennen aan je nieuwe situatie. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden.
Tegelijk moet je misschien je kinderen opvangen, je woonsituatie regelen en afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen moet gebeuren.HG-nus Mediation helpt u graag zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen.