• slide image
    "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
  • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
  • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
    (Thomas d’Ansembourg)
Terugbelformulier

Mediation en Overheid

De overheid heeft veel belang bij een open en klantvriendelijke relatie met de burger. Besturen gaat immers veel efficiënter en wordt veel effectiever als de burger ‘meewerkt”. Om bezwaarzaken te voorkomen of voor een snelle oplossing van bezwaarzaken en conflicten zijn echter nieuwe vaardigheden vereist. Door gebruik te maken van (interne) mediators of door ambtenaren te trainen in conflictmanagement vaardigheden en (pre)mediation-technieken kan de overheid doelgerichter communiceren en zich naar de burger veel klantgerichter opstellen.

De overheid hecht ook belang aan het goed oplossen van interne geschillen. Ook ambtenarengeschillen worden steeds vaker en met steeds meer succes via (pre)mediationtechnieken opgelost. Dit leidt tot grotere medewerkerstevredenheid en minder procedures.

Mogelijke conflicten die zich lenen voor een oplossing via mediation, kunnen zijn:

  • enkelvoudige geschillen tussen twee partijen, bijvoorbeeld over een erfscheiding, overlast (geluid, overhangende bomen), geweigerde vergunningen, etc.;
  • meervoudige geschillen tussen meerdere partijen. Denk bijvoorbeeld aan verkeersbesluiten, bezwaren van omwonenden tegen bedrijven, grote infrastructurele werken (wegen, waterbouw);
  • beleidsmediation, bijvoorbeeld met betrekking tot (gemeentelijk of provinciaal) milieubeleid.

Complexe besluitvormingstrajecten, met een grote kans op belangentegenstellingen, kunnen leiden tot conflicten tussen meerdere partijen. Hierbij kunnen meerdere overheden betrokken zijn. Denk aan de ontwikkeling van een woonwijk, een windmolenpark of de aanleg van een pijpleiding door de Waddenzee over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, natuur.

Mediation is dus zeer geschikt voor conflicten met de overheid. Ook in de fase voorafgaand aan een geschil kan gebruik worden gemaakt van mediation. Steeds meer gemeenten en provincies zetten bij (dreigende) conflicten het instrument mediation in.

Voor mediation in conflicten met de overheid is een gespecialiseerde mediator nodig. Mediations op dit gebied verschillen namelijk van mediations op andere terreinen. Er zijn vaak meerdere partijen betrokken zoals overheden, belangengroepen, bedrijven en omwonenden.

Ervaring en specifieke kennis van het beleidsterrein zijn eveneens belangrijk. Immers, hiermee kan de mediator het proces om te komen tot een oplossing beter begeleiden en de onderlinge belangen en wensen boven tafel krijgen.

HG-nus Mediation heeft zich, door ervaring en opleidingen, gespecialiseerd in mediation met de overheid. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Let op: u bent niet verplicht de mediator die de gemeente voorstelt (niet zelden een ambtenaar uit een andere gemeente) te accepteren. U heeft het volste recht ook dan te kiezen voor de registermediator van HG-nus Mediation en daarmee verzekerd te zijn van een hoog kwaliteitsniveau.

image
Wat is Mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.2. Vrijwilligheid Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  Leest u voor meer informatie over mediation verder op deze website. U kunt ook overleggen met de mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof (als u bent doorverwezen door de rechter) of met de mediator zelf.Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.
image
(echt)Scheiding?
Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost je veel energie om de scheiding in je leven in te passen en te wennen aan je nieuwe situatie. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden.
Tegelijk moet je misschien je kinderen opvangen, je woonsituatie regelen en afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen moet gebeuren.HG-nus Mediation helpt u graag zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen.