• slide image
  "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
 • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
 • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
  (Thomas d’Ansembourg)
Contactgegevens
Ronald

Drs. Ronald Hagénus
Register- en rechtbank mediator
Regenboog 233
6661PP Elst
+31 6 520 471 30
info@hg-nus.nl

Kennisdeling

Mediation is te duur!

Partijen die willen scheiden, maar ook werkgevers die een arbeidsconflict hebben met een medewerker, worstelen regelmatig met de prijs van een mediation. Wat is nou een reële prijs? De prijs van een mediation wordt beïnvloed door o.a. de volgende factoren:

 • direct persoonlijk contact of indirect contact (online-­mediation);
 • pakketprijs of uurprijs;
 • wel of niet werken met gesubsidieerde rechtsbijstand;
 • plaats van de mediation (eigen ruimte, ruimte inhuren, bij partij(en) thuis);
 • de duur van de mediation welke weer beïnvloed wordt door:
  • kwaliteit van de mediator;
  • bereidheid van de partijen om constructief mee te werken aan een oplossing.

In het navolgende wil ik op bovenstaande factoren eens nader ingaan. 

 

Persoonlijke mediation of online mediation, voor wie werkt het?

Online mediation is geschikt in situaties waar bijvoorbeeld afstand en reistijd een belangrijke rol speelt, of als een conflict (nog) te pijnlijk om elkaar onder ogen te komen (dit kan in de loop van het proces veranderen). Maar ook als partijen het erg lastig vinden hun gevoelens mondeling te uiten en er daarom voor kiezen dit schriftelijk te doen.
Mogelijke voordelen van online mediation zijn dat je geen vrij hoeft te nemen voor gesprekken en in je eigen tijd e‐mails kunt beantwoorden en je eigen verhaal kan vertellen. Je hebt daar dan ook wat meer tijd omdat je niet direct (emotioneel) hoeft te reageren.
Online mediation heeft echter zeker ook nadelen. Veel oorzaken van conflicten zijn de communicatie, en bij communicatie wordt 80% beïnvloed door de non-­verbale communicatie oftewel de lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. Bij het geschreven woord missen we dat! Het is eenvoudig om door geschreven tekst op het verkeerde been gezet te worden, of dit nu bewust of onbewust gebeurt. En dat gebeurd toch veel.
Ook het feit dat je ervaart dat het conflict emotioneel iets doet met iemand kan bijdragen aan het vinden van een oplossing voor het conflict.
Mocht je in eerste instantie kiezen voor online mediation zal dit toch altijd ook gecombineerd moeten worden met persoonlijke gesprekken want dat is uiteindelijk toch de situatie in de praktijk.

 

Pakketprijs of uurprijs?

Het uurloon van een mediator ligt gemiddeld op ruim € 150,- per uur, vaak ergens tussen de € 90,-­ en € 250,-­ per uur. Er zijn ook mediators waarmee je in overleg één vast tarief kan afspreken. Dit is afhankelijk van de inschatting van zowel partijen als mediator van de tijd die nodig is om partijen te begeleiden naar een oplossing. Wanneer partijen vragen om een pakketprijs willen ze graag duidelijkheid over de kosten. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Het is dan echter wel belangrijk te weten wat in die pakketprijs zit: hoeveel uren kan/mag de mediation duren, welke handelingen mag ik daarbij verwachten, wel of geen reis‐ en accommodatiekosten, hoe om te gaan met het inhuren van extra expertise, etc. Het is goed om dat dan duidelijk vast te leggen. Onduidelijk is of de mediation bij een pakketprijs niet wordt beïnvloed door de druk op partijen en mediator om binnen een acceptabel aantal (contact)uren de mediation af te ronden omdat anders de kosten voor de mediator te groot worden? Het verdiend daarom m.i. de voorkeur om bij een pakketprijs duidelijk af te spreken hoeveel uren waaraan besteed kunnen worden en welke activiteiten je daarvoor mag verwachten. Mocht de mediation dan toch anders lopen dan bij aanvang verwacht kunnen partijen en mediator daarover in gesprek gaan.

 

Wel of niet werken met gesubsidieerde rechtsbijstand?

Er zijn mediators die niet willen werken met gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd. Reden daarvan is dat het aanvragen en afwikkelen van een toevoeging veel administratief werk is en dat de vergoeding bijzonder laag is, namelijk € 105,61 per punt (jaar 2017). En voor een mediation van bijvoorbeeld tussen 4 en 24 uur worden maar 4 punten verstrekt. Gezien het hiervoor reeds aangehaalde gemiddelde uurtarief van een mediator van ruim € 150,‐ kan het dus zijn dat de mediator 24 uur moet maken waarvoor hij slechts € 422,44 krijgt i.t.t. de € 3600,­‐ wanneer hij dit zonder toevoeging had gedaan. Een heel verschil!
Maar waarom werken er wel mediators op toevoeging? Deels is dit omdat zij ‘vlieguren’ willen of moeten maken om hun registratie te behouden. Deels is dit op ideële basis omdat zij van mening zijn dat een ieder die rechtshulp nodig heeft daar een mediator voor moet kunnen vinden.

 

Plaats van de mediation

Indien een mediation niet bij het scheidende echtpaar thuis kan, op de werkplek bij de conflicterende werknemer en werkgever of in een spreekruimte van de mediator, dan moet er een geschikte mediationruimte worden ingehuurd. Dit brengt natuurlijk extra inhuurkosten met zich, naast extra reistijd/‐kosten voor partijen en mediator. Kan een van de genoemde opties wel dan beperken de kosten zich, naast de inhuurkosten, vaak tot de reistijd/‐kosten voor de mediator.

 

De kwaliteit van de mediator.

De aloude discussie over wat kwaliteit is. Wordt die nou bepaald door de snelheid waarmee de mediation is afgerond, de tevredenheid van de deelnemers, het resultaat van de mediation of andere gronden? Dit blijft lastig. Vooralsnog lijkt een goed opgesteld evaluatieformulier die wordt ingevuld door partijen het beste weer te geven of er sprake is geweest van een kwalitatief goed verlopen mediation. Dit in combinatie met een positieve waardering van de peer review geeft voldoende vertrouwen in de betreffende mediator. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat de mediator altijd de juiste, volledige en meest in die situatie gewenste informatie beschikbaar heeft gesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan actuele fiscale regelingen, wettelijke zaken in arbeidsmediations, en dergelijke. De kans is het grootst als daaraan ook wordt voldaan als de mediator aantoonbaar regelmatig bijscholingen doet, deelneemt aan intervisies en voldoende mediations begeleid.

 

De bereidheid van de partijen om constructief mee te werken aan een oplossing.

De bereidwilligheid van deelnemers aan een mediation om constructief mee te werken aan een oplossing voor het gerezen conflict wordt door de mediator altijd voorafgaande aan het ondertekenen van de mediationovereenkomst gecontroleerd. Maar tussen het zeggen dat je dat wilt en het in de praktijk ook uitvoeren blijkt nog wel eens verschil te zitten. Het is deels ook aan de mediator dit tijdig te onderkennen en het gesprek aan te gaan en deelnemers hier bewust van te laten worden. Wanneer dit wordt nagelaten kan dit betekenen dat de mediation veel langer gaat duren dan van tevoren gedacht, omdat partijen langer in het conflict blijven hangen.

 

Tot slot

Uit bovenstaande kan men concluderen dat er veel factoren zijn die bepalen of deelnemers aan een mediation tevreden zijn met de kosten van een mediation. Veelal zal toch de tevredenheid van de deelnemers over het verloop en de uitkomst van de mediation een doorslaggevende rol spelen bij dat gevoel.

Geschreven op 29 september 2015

Deel dit bericht:

image
Wat is Mediation?

Wat is Mediation?

Mediation is professionele bemiddeling bij een conflict. Met mediation kunt u op nette wijze uw conflict met de andere partij oplossen. Dit gebeurt met de hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil tussen een mediator en advocaten & rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u allemaal zelf, terwijl de mediator u begeleidt. Bij Mediation staan beide partijen dan ook altijd achter de uiteindelijke oplossing, want hier komt u zelf mee. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten de bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen. [video width="1280" height="720" mp4="https://www.hg-nus-mediation.nl/wp-content/uploads/2014/07/rech-rvdr-20160818-idr75li1t-web-hd.mp4"][/video] Bij mediation gelden er twee belangrijke uitgangspunten: vertrouwelijkheid & geheimhouding en vrijwilligheid. Tijdens de mediation word er naast het vinden van een oplossing ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen in elkaar. Alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht die geldt voor alle deelnemers aan het gesprek. Daarnaast kunt u alleen aan mediation doen wanneer alle partijen vrijwillig meewerken. Mediation is een vorm van bemiddeling die is gebaseerd op vrijwilligheid. Juist daarom werkt mediation vaak goed om tot een oplossing te komen. -----

Wat is een Mediator?

Een mediator is iemand die professioneel bemiddelt tussen twee of meer partijen bij een conflict. Deze onafhankelijke en professionele bemiddelaar helpt u om samen tot een oplossing te komen. Een mediator is altijd neutraal en kiest geen partij. De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Tijdens de mediation staan vrijwilligheid en zelf de beslissingen voor een oplossing nemen centraal. De mediator gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor het probleem door u weer met elkaar te laten communiceren. Tijdens dit proces oordeelt de mediator niet. Conflicten/situaties waarbij u bijvoorbeeld een mediator kunt inzetten om tot een oplossing te komen, zijn een scheiding, een zakelijk conflict met werkgever/werknemer en een burenruzie. -----

Wat doet een Mediator?

Een mediator bemiddelt op onafhankelijke wijze tussen partijen. Op deskundige wijze biedt de mediator u bemiddeling aan om tot een oplossing van het probleem te komen, maar evengoed om weer op een normale manier met elkaar in gesprek te gaan. De mediator bevordert de communicatie tussen partijen, want alleen met open communicatie kan een conflict goed opgelost worden. Tijdens de mediation zet de mediator allerlei technieken in om tot een oplossing voor alle partijen te komen. Stap één is altijd het bewerkstelligen van een gezonde dialoog waarin deelnemers naar elkaar luisteren, pas daarna gaat de mediator over op de kern van het probleem. Wie bijvoorbeeld graag in goed overleg wil scheiden, kan een mediator inschakelen om het scheidingsproces te begeleiden. -----

Wat is de rol van de Mediator?

De rol van de mediator is altijd neutraal tijdens een mediationgesprek. Voorafgaand aan het gesprek informeert de mediator u telefonisch, per mail, of in een intakegesprek over het verloop van een mediation. Wanneer u kiest voor een intakegesprek zal deze afspraak gepland worden op een neutrale locatie. Met een kop thee of koffie op een rustige locatie bespreekt de mediator vervolgens de ins en outs van mediation met u. Na dit intakegesprek ontvangt u ook schriftelijk informatie van de mediator, zodat u die thuis nog eens rustig kunt doorlezen. Tijdens de mediation is de mediator een soort gespreksleider die open en eerlijke communicatie tussen beide partijen stimuleert. Op deze manier kunt u beiden op een prettige manier uw standpunt en argumenten uitspreken. Het is de rol van de mediator om u te begeleiden en regelmatig vragen te stellen om zo het juridische geschil en de belangen van beide partijen duidelijk op tafel te krijgen. Ondanks dat u bij mediation zelf tot een oplossing van het geschil dient te komen, kan de mediator wel suggesties doen als dit de voortgang bevordert. Als u uiteindelijk samen tot een oplossing bent gekomen, zal de mediator dit vastleggen in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. -----

Waarom een Mediator inschakelen?

Mediation is geschikt voor allerlei soorten conflicten. In vergelijking met naar een rechter stappen, is mediation meestal sneller en ook zeker goedkoper. Ook is een mediator inzetten vaan een minder ingrijpende stap dan procederen. Wat de kosten betreft is mediation ook een optie waarmee u meer geld (en tijd) bespaart. Wie voor mediation wil kiezen om een geschil op te lossen, moet echter wel zeker weten dat beide partijen vrijwillig meewerken, vrijwilligheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor mediation. In de meeste gevallen is het resultaat van mediation succesvol en is er een goede afloop. -----

Voordelen van Mediation

Mediation kent diverse voordelen, met name ten opzichte van een advocaat inschakelen bij een conflict. Wij hebben de belangrijkste voordelen van mediation voor u op een rij gezet:
 • Geschikt voor alle soorten conflicten;
 • Meestal sneller en goedkoper dan procederen;
 • Minder ingrijpend dan naar de rechter stappen;
 • Bevordert en verbetert allereerst de onderlinge relatie en communicatie;
 • U lost zelf het conflict op;
 • Beide partijen zullen zich kunnen vinden in de uitkomst;
 • Binnen het proces staan respect voor elkaar en open communicatie centraal;
 • Deskundige gesprekbegeleiding;
 • Ruimte voor creatieve oplossingen.
-----

Nadelen van Mediation

Ondanks de vele voordelen die mediation kent, zijn er ook nadelen. Zo is mediation gebaseerd op vrijwilligheid. Om mediation in te kunnen zetten bij uw conflict moeten alle partijen hier vrijwillig mee instemmen, anders werkt het niet. Evenals bij rechtspraak kost mediation ook geld (en tijd). Als achteraf blijkt dat toch niet alle partijen zich werkelijk voldoende willen inspannen om tot een oplossing te komen, dan is de mediation geld- en tijdverspilling. Een serieuze en actieve inbreng is een vereiste voor geslaagde mediation en als dat er niet inzit, is mediation geen optie. Daarnaast kan een mediator nooit een beslissing afdwingen en zal dit ook niet proberen. U moet zelf de knoop doorhakken en dat kan voor sommigen lastiger zijn dan een einduitspraak van de rechter. Tot slot dient u zich bij mediation ook in te leven in het standpunt van de andere partij, waardoor u zich niet enkel kunt focussen op uw eigen belangen en argumenten. Dit kan als vervelend ervaren worden. Het is dus belangrijk om, naast goed naar de ander te luisteren, ook te kunnen gunnen en los te kunnen laten. -----

Hoe werkt Mediation?

Mediation werkt op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Hierbij probeert u dus samen met de andere partij tot een oplossing te komen. Mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de ander en de mediator van HG-nus Mediation, als onafhankelijke bemiddelaar. U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Dit proces start met het ondertekenen van een overeenkomst, de mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels van mediation en waarover het conflict gaat. Het is niet gebruikelijk dat advocaten deelnemen aan de gesprekken, maar verboden is het niet. Als de andere partij ermee instemt, mag u een advocaat meenemen. Omgekeerd geldt hetzelfde, de andere partij mag ook een advocaat meenemen als u daarmee instemt. Bedenk daarbij wel dat het bij mediation niet draait om het juridische 'gelijk' maar om een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Bij het eerste mediationgesprek vertellen de partijen hun kant van het conflict aan de mediatorom allereerst duidelijkheid te scheppen. De mediator bewaakt de structuur tijdens het gesprek en begeleidt het proces. Aan het eind van iedere bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Als de kern van het probleem boven water is, kan het onderhandelen beginnen. In de onderhandelingsfase gaan betrokkenen onder leiding van de mediator constructief aan oplossingen werken. Aan het einde van de succesvolle mediation worden de gemaakte afspraken en de oplossing voor het probleem vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond. -----

Wat kost een Mediator?

Het uurtarief van HG-nus Mediation is marktconform. De partijen die een mediator inschakelen betalen die kosten gezamenlijk. Doorgaans worden deze kosten gelijk verdeeld, maar de partijen kunnen onderling natuurlijk tot een andere oplossing komen. Gemiddeld duurt mediation tussen de 2 en 6 gesprekken van 2 uur, afhankelijk van het type conflict. Voor het mediationtraject begint, maakt u afspraken over de kosten en de verdeling daarvan. Ook wanneer mediation mislukt, moeten de gemaakte kosten aan de mediator worden betaald. Let wel: in de praktijk is het al gauw goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de advocaat of rechter.

Te duur? Bijdrage in de kosten voor mediation mogelijk

Als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt, komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten voor mediation. Uw mediator bij HG-nus Mediation kan een aanvraag hiervoor doen bij de Raad voor Rechtsbijstand (dit heet: een toevoeging aanvragen). De Raad kent alleen een bijdrage toe, als het om een serieus conflict gaat. -----

De voorwaarden voor Mediation

Mediation is werken aan úw oplossing. De twee belangrijkste uitgangspunten van mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Dit zijn twee voorwaarden voor mediation die zelfs vastliggen in het MfN Mediationreglement. Verder zijn onderstaande voorwaarden van toepassing voor mediation:
 • Tijdens het mediationproces geldt een staakt-het-vuren voor andere acties en eventuele lopende procedures;
 • Vanuit een positieve benadering zetten beide partijen zich in om aan een oplossing te werken;
 • Wie spreekt namens een organisatie heeft voldoende mandaat om bindende afspraken te kunnen maken;
 • Alles wat we bespreken tijdens de mediation blijft vertrouwelijk, tenzij anders afgesproken onderling;
 • De afspraken die we maken zijn pas bindend als die in een schriftelijke overeenkomst aan het einde van de mediation zijn vastgelegd.
Mediation is echt een vorm van conflictoplossing waar u vrijwillig aan mee moet werken, niemand kan worden verplicht om aan een mediation mee te doen. Dankzij deze voorwaarde kunt u erop rekenen dat de partijen serieus willen proberen onderling een oplossing te vinden voor het probleem. -----

Wat doet een Mediator bij Scheiding?

Bij een scheiding zorgt de mediator ervoor dat u op een respectvolle manier uit elkaar kunt gaan en daarbij goede afspraken op papier krijgt. Iedere scheiding is maatwerk en iedereen heeft op een ander niveau behoefte aan begeleiding. De scheidingsmediator van HG-nus Mediation houdt een kennismakingsgesprek met u, waarna in totaal zo’n drie tot zes mediationgesprekken van maximaal 2 uur zullen volgen. In een afsluitend gesprek worden vervolgens alle opgestelde documenten ondertekend. Zaken die een mediator met u doorneemt of die de mediator voor u regelt wanneer u gaat scheiden, zijn de berekeningen van kinder- en partneralimentatie, het opstellen van het ouderschapsplan, scheidingsconvenant en de voorbereidingen voor het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding door de advocaat, het indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank door de advocaat en het inschrijven van de echtscheiding in het huwelijksgoederenregister van de Burgerlijke Stand door tussenkomst van de advocaat. Daarnaast kan er voor kinderen vanaf 12 jaar een oproep van de rechter komen om gehoord te worden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. -----

Wat doet een Mediator bij Arbeidsconflicten?

Wanneer u te maken heeft met een conflict met uw werkgever, werknemer of een collega medewerker, kan een mediator goed helpen uw arbeidsconflict op te lossen. De mediator zorgt ervoor dat u weer open met elkaar gaat communiceren om de arbeidsrelatie te herstellen. Het komt veel voor dat de beëindiging van het dienstverband de gekozen oplossing is. Als u dit eigenlijk niet wilt, kan mediation in ieder geval zorgen voor een verbetering van de onderlinge communicatie en daarmee wellicht voor het behoud van de samenwerking. Voorbeelden van arbeidsmediation zijn: maatwerk in re-integratie, groepsmediation en een verziekte werkhouding. -----

Wat doet een Mediator bij Zakelijke Conflicten?

Als er sprake is van een zakelijk conflict, dan kan een mediator hulp bieden bij het oplossen van dit zakelijk geschil. Bij een zakelijk geschil is er vaak sprake van strijdige belangen en dit kan, intern of extern, problemen veroorzaken. Het beslechten van een zakelijk conflict betekent vaak een breuk met uw klant, leverancier of partner. Probeer te allen tijde te voorkomen dat u het conflict te lang laat duren en de problemen voor u uitschuift. Het proces met advocaten of incassobureaus dat daarna kan volgen maakt het conflict vaak enkel explosiever. Mediation kan helpen om (vroegtijdig) het conflict te sussen en om duidelijke afspraken te kunnen maken waar beide partijen achterstaan. Met ondersteuning van HG-nus Mediation kan een zakelijk conflict vaak beter, sneller en met een goedkoper resultaat worden opgelost dan met andere pogingen. Voorbeelden van zakelijke conflicten zijn: aandeelhoudersconflicten, de splitsing van een maatschappij, bedrijfsovername, een internationaal conflict en een langlopend huurgeschil. -----

Wanneer is mediation mogelijk?

Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch 'gelijk' heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen. -----

Wat als het niet lukt tot een oplossing te komen?

Lukt het helemaal niet om er via mediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter. Het kan natuurlijk ook zijn dat de kwestie voor een deel via mediation wordt opgelost, maar op een of meer onderdelen een beslissing van de rechter nodig is. Bijvoorbeeld over de verdeling van uw bezittingen, terwijl u binnen de mediation wel tot afspraken over de kinderen bent gekomen. De gesprekken die tijdens de mediation zijn gevoerd blijven bij de juridische procedure buiten beschouwing, om u en de ander de ruimte te geven vrijuit te praten en open met elkaar te onderhandelen. Tijdens het laatste gesprek wordt afgesproken welke informatie en stukken mogen worden ingebracht bij de juridische procedure. -----

Kwaliteit van de mediator

Alle bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven mediators staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Zo ook uw mediator bij HG-nus Mediation. Daarnaast is hij, naast bedrijfskundige, ook zeer ervaren en succesvol. Heeft u een klacht over een mediator die betrekking heeft op de mediation, dan kunt u zich richten tot de MfN. Ronald Hagénus is als mediator onder andere werkzaam in Arnhem, WageningenNijmegen, Doetinchem, Elst, Lingewaard, Bemmel en Huissen.
image
Scheidingsmediator?
Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost u veel energie om de scheiding in uw leven in te passen en te wennen aan de nieuwe situatie. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden.
Tegelijk moet u misschien uw kinderen opvangen, uw woonsituatie regelen en afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen moet gebeuren. Een scheidingsmediator inschakelen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.
 

Scheidingsmediator bij echtscheidingenRing afgeven samen met scheidingsmediator

Iedere scheiding is maatwerk. Echtscheiding, geregistreerd partnerschap, samenwoners (met of zonder samenlevingscontract), etc.. Sommigen zijn er zo uit. Anderen hebben begeleiding van een scheidingsmediator nodig om de gesprekken op gang te helpen. Ook de details verschillen. Maar dit is wat u ongeveer kunt verwachten bij een scheiding:
 • kennismakingsgesprek;
 • drie tot zes mediationgesprekken van maximaal 2 uur;
 • afsluitend gesprek;
 • berekeningen van kinder- en partneralimentatie;
 • opstellen ouderschapsplan;
 • scheidingsconvenant opstellen;
 • opstellen gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding door de advocaat;
 • indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank door de advocaat;
 • voor kinderen vanaf 12 jaar een oproep van de rechter om gehoord te worden;
 • het inschrijven van de echtscheiding in het huwelijksgoederenregister van de Burgerlijke Stand door tussenkomst van de advocaat.

 

Echtscheidingsconvenant samen opstellen met scheidingsmediator

Een (echt)scheidingsconvenant is een document waarin u en uw partner de afspraken vastleggen die u rondom de (echt)scheiding gemaakt heeft. Voor getrouwden en geregistreerde partners moet dit echtscheidingsconvenant samen met het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Bij het opstellen van een (echt)scheidingsconvenant worden o.a. de volgende onderwerpen opgenomen:
 • afspraken over de kinderen in het ouderschapsplan: hoofdverblijf van de kinderen, omgangsregeling, kinderalimentatie, etc.;
 • partneralimentatie;
 • afspraken over de verdeling van de inboedel;
 • afspraken omtrent de echtelijke woning;
 • afspraken over het verdelen van (spaar)geld;
 • afspraken over het pensioen; Etcetera.
Niet bij alle echtscheidingen wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld. U moet namelijk wel met uw huwelijkspartner over een aantal zaken tot overeenstemming kunnen komen. Soms gaat daar een intensieve en/of emotionele onderhandeling aan vooraf. U kunt, om afspraken te maken, beiden een advocaat inschakelen. Echter, u kunt ook samen contact opnemen met scheidingsmediator Ronald Hagénus van HG-nus Mediation voor het opstellen van een echtscheidingsconvenant. De ervaring leert dat een echtscheidingsprocedure een stuk goedkoper is en sneller verloopt wanneer beide partijen elkaar kunnen vinden, en de afspraken langer standhouden.
 

Wanneer gescheiden?

Als er overeenstemming is bereikt over een echtscheidingsconvenant, kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond worden. Er kan dan namelijk een echtscheidingsverzoek worden ingediend (vaak op gemeenschappelijke basis) met als bijlage het echtscheidingsconvenant. De rechter zal de afspraken die in het convenant staan dan bekrachtigen. Door de formele bevestiging van de rechter kunnen de afspraken in de toekomst zonder tussenkomst van een rechter worden afgedwongen, mocht er onenigheid ontstaan. Een voorbeeld: Jaap en Wendy gaan scheiden. Ze besluiten gezamenlijk een advocaat in te schakelen die voor hen een echtscheidingsconvenant opstelt. In dit convenant wordt vastgelegd dat Jaap 1.000 euro bruto per maand aan partneralimentatie aan Wendy zal betalen. Ook wordt er een omgangsregeling afgesproken voor hun zoontje Jasper. Via de rechtbank wordt een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek ingediend. De rechter spreekt de echtscheiding uit en bekrachtigt het echtscheidingsconvenant. Een aantal maanden na de echtscheiding krijgen Jaap en Wendy ruzie. Jaap vindt dat hij Jasper veel te weinig mag zien en stopt met het betalen van alimentatie. Door de bekrachtiging van het echtscheidingsconvenant kan Wendy zonder tussenkomst van de rechter een deurwaard Als de rechter de echtscheiding heeft bekrachtigd, moet dit besluit worden vastgelegd in het huwelijksgoederenregister waar het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is vastgelegd. Als het gerechtelijk besluit daarin is opgenomen, pas dan is men formeel gescheiden of het geregistreerd partnerschap ontbonden. Scheidingsmediator Ronald Hagénus van HG-nus Mediation begeleidt u natuurlijk tijdens dit gehele proces. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=22mo5fLn7pM[/embed]