Mediatorsfederatie Nederland

Inleiding

Op 1 januari 2014 is de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) van start gegaan. Mediatorsfederatie Nederland vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
De Mediatorsfederatie Nederland vervult de rol van gesprekspartner voor de overheid, politiek en andere partijen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitstelsel: het MfN-register.

MFN register conflict diagnose

Als de koepelorganisatie van mediation in Nederland zet de MfN zich dagelijks in om mediation in de samenleving te bevorderen en het stevig op de politieke agenda en de maatschappelijke kaart zetten van mediation en mediators. Met het MfN-register onderhoudt en borgt de MfN de kwaliteit van de beroepsgroep. De MfN streeft er naar dat mediation in Nederland voor iedereen bereikbaar is en het eerste middel is dat bij burgers/rechtzoekenden/organisaties opkomt bij een (dreigend) conflict. Immers, een deskundige conflictdiagnose en voorlichting in een vroeg stadium is hoe dan ook winst aan de voorkant. In de praktijk ziet MfN een toenemende betrokkenheid en raadpleging van de MfN in de politieke dossiers en aandacht voor mediation.

Als houder van het non-profit-kwaliteitsregister, het MfN-register, dat al circa 30 jaar de kwaliteit van mediation en de beroepsgroep mediators borgt en onderhoudt, fungeert de MfN als kennisbank van de praktijk en is zij de gesprekspartner van de overheid in de politieke mediationdossiers.
De drie tot 2023 aanwezige stichtingen**, Stichting Federatie Mediatorsverenigingen (MfN), Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en Diensten Stichting Mediation (DSM) zijn per 2023 gefuseerd in één Stichting Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Voordelen van deze wijziging zijn:

 • het onderbrengen van de activiteiten van de verschillende stichtingen in één rechtspersoon, hierna te noemen: Stichting Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • het onderhouden, ontwikkelen, bewaken en promoten van de kwaliteit van mediators en mediations en daarbij de onafhankelijkheid van het huidige register te borgen
 • het herzien van de bestuursstructuur van MfN, in die zin dat
  • vertegenwoordigers van de deelnemende mediatorsverenigingen zitting nemen in een Raad van Advies van de stichting om het bestuur te adviseren;
  • het bestuur van de stichting is gevormd door een directeur-bestuurder die slagvaardig kan opereren;
  • een Raad van Toezicht zal toezicht houden ten behoeve van de belangen van de stichting als toezichthoudend orgaan;
  • een mediatorsplatform is ingesteld. De fusie heeft geen invloed op de taken en werkzaamheden van de MfN.

MfN-register

De Mediatorsfederatie Nederland houdt het register van mediators en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid voor mediation in Nederland. Het MfN-register is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. De federatie streeft er naar het register de status te geven van wettelijk register.


Wat is een MfN-registermediator?

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

 • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register;
 • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator;
 • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator;
 • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak;
 • voldoende ervaring heeft;
 • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie);

Bekijk ook de website van MfN-register voor meer informatie

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de MfN, die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

Alles over mediation

Wat is mediation?

Lees meer

Voordelen van Mediation

Lees meer

Wat is de rol van de Mediator?

Lees meer

Hoe werkt Mediation?

Lees meer

Waarom een mediator inschakelen?

Lees meer

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl